การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563                                        Download
        - ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  หน้า (22-25)                           Downoad
        - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า (26-31)                      Download
        - บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ หน้า (32-36)       Download

ประกาศใช้แผนอำตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560  Dwonload

ประกาศใช้แผนอำตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  Download

ประกาศแผนอัตรากำลัง  (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3  Download

ประกาศการใช้แผนอำตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)    Download