หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

Education

บทบาทและหน้าที่ของกองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานพัฒนาการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียม และอำนวยความ สะดวกในด้านต่างๆ งานจัดทำบันทึกอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง โอนเงิน งบประมาณตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินประมาณการทำฎีกา เบิกจ่ายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาการศึกษา

มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน และเผยแพร่การศึกษา การประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นการจัด ทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานลูกเสือชาวบ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานอบรมเยาวชนในด้านต่างๆ และงานถ่ายโอนการศึกษา

งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

มีหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ส่งเสริมสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางศาสนา และงานวันสำคัญของชาติและ งานเทศกาลต่างๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

มีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป สำหรับกีฬาเพื่อการแข่งขัน งานกีฬามวลชน และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมและ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การจัดทำโครงการ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน งานทัศนศึกษา งานกองทุนเมืองและกองทุนหมู่บ้าน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1