หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

Mechanic

บทบาทและหน้าที่ของกองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย แผนการ ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนที่ ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมั้นเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ัรับมอบหมาย

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานจัดเก็บบันทึกจัดซื้อ จัดจ้างตั้งฎีกา เบิกจ่าย งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสด อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถาปัตยกรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งาน ออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรมงานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานประสานราคาค่า ก่อสร้างทางด้านสถานปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

งานผังเมือง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำผังเมือง งานจัดทำผังเมืองเฉพาะงานพัฒนา และปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ  และที่ดิน สาธารณประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองและ สิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติผังเมืองรวมงานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมืองและ สิ่งแวดล้อม งานเวนคืนที่ดินและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสาธารณูปโภค

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ ระบาย ทางระบายน้ำ เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ งานวางโครงสร้าง งานซ่อม บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน เขื่อนและท่อระบายน้ำ ทางเท้า งานควบคุม ดูแลตกแต่งสถานที่ งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางสะพาน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้ รับมอบหมาย

งานสวนสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ ต่างๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานประมาณราคา ด้านภูมิสถาปัตย์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านก่อสร้างซ่อมแซมอาคารทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานควบคุมดูแลการจัดอาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ งานประมาณราคาการบำรุงรักษา ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะงานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติด ตั้งไฟฟ้า และแสงสว่างงานออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับการไฟฟ้า งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมอาคาร

มีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร วางโครงการของอาคาร ควบ คุมดูแลอาคารสถานที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ด้านโยธา ควบคุมพัสดุ การประเมินราคา การซ่อมบำรุงรักษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1