หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

Finance

บทบาทและหน้าที่ของกองคลัง

สัยทัศน์กองคลัง พัฒนางานประสานประโยชน์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงินการเก็บรักษา เงิน และเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญฎีกางานเกี่ยวกับการทำงาน งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุม เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่ายงานทำงบประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยให้ม ีส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูและรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร และระเบียบต่างๆ ของกองคลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษี

มีหน้าที่เกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลที่ดินการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามและรหัส ประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อ เจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษีการปรับปรุง ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ตลอดจนการจัดเก็บ และดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้นำไป เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ เร่งรัดและติดตามรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่าธรรมเนียม ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนสามารถนำไปเป็นเกณฑ์ในการประมาณการรายได้ ้ของเทศบาลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่น ของเทศบาลซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับการตรวจรับ และแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมรับชำระเงินเีขียนใบเสร็จรับเงินจัดทำทะเบียน รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ควบคุมการทำบัญชีการเบิกจ่ายเงิน การจัด ทำรายงานทางการเงินและบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบรายรับ- รายจ่ายประจำปี ตลอดจนการทำทะเบียนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและ จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล ปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซื้อสัญญาจ้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดหา รายได้ของเทศบาล พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษีอากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเร่งรัดรายได้

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บหนังสือแจ้งให้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์หรือคำร้อง ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด ของแต่ละปี การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี ชำระภาษีชำระภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติ ตามกฏหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี)โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชา สั่งการงานเกี่ยวกับการดำิเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรายได้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,2,4,5,6,11,12,17) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบ รหัสประจำแปลงที่รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ การจัดทำรายงาน ประจำเดือน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1