หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

deputy

บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และงานต่างๆ ดังนี้

1.งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 • งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
 • งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
 • งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 • งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ
 • งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์
 • งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
 • งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ
 • งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติ
 • งานกิจการสภาเทศบาล
 • งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
 • งานพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ และการขออนุมัติดำเนินการตาม เทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
 • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ
 • งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 • งานนิติกรรมสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ
 • งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
 • งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่นอุทกภัย วาตภัย
 • งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ และแผงลอย
 • งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535
 • งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • งานให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ฯลฯ
 • งานการติดต่อสอบถาม ต้อนรับ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
 • งานการจัดทำวารสาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • งานจัดทำและปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร
 • งานดูแลเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1