หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

มาตรฐานภายในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 2. มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 4. มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
 5. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 7. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 8. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 9. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562
 10. การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทักซ้อนตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
 12. การแสดงผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:24 น.)

 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1