หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
   - ปก  Download 
   - สารบัญ  Download
   - เหตุผลและความจำเป็น  Download
   - ส่วนที่ 1 บทนำ  Download
   - บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Download
   - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2(61-64)เพิ่มเติม ฉ.1   Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3(61-64) เพิ่มเติม ฉ.1  Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5(61-64) เพิ่มเติม ฉ.1  Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6(61-64)เพิ่มเติม ฉ.1   Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 7(61-64)เพิ่มเติม ฉ.1   Download

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
   - ปก Download
   - สารบัญ  Download
   - ส่วนที่ 1 บทนำ (เพิ่มเติม ฉ.2)  Download
   - เหตุผลและความจำเป็นที่เพิ่มเติม 61-64 ฉ.2  Download
   - บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2561-2564) ฉ.2   Download
   - บัญชีสรุปโครงการ ที่ 1(61-64) ฉ.2      Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2(61-64)เพิ่มเติม ฉ.2     Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4(61-64) เพิ่มเติม ฉ.2    Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5(61-64) เพิ่มเติม ฉ.2    Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6(61-64) เพิ่มเติม ฉ.2    Download
   - ยุทธศาสตร์ที่ 7(61-64)เพิ่มเติม ฉ.2     Download

 

 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1