กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

         
   
 

   


นางอรุณรัตน์ วิภูนารา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
       
         
 
 

นายประพันธ์ กมลรัตน์
คนงานประจำรถขยะ

 

นายธงชัย สายคำรี
คนงานประจำรถขยะ

 

นางอรฐิมา ศรีจริยา
คนงานประจำรถขยะ

         
 
 

นายบัวทอง สายคำรี
คนงานประจำรถขยะ

 

นายประดับ กางถัน
คนงานประจำรถขยะ

 

นางสาวธุมาวดี วัดพิลา
พนักงานจ้างทั่วไป

         
 
 

นายพรธนันท์ คำผง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายอำนาจ นวลตาล
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายเมธา เพชระบูรณิน
พนักงานจ้างทั่วไป

         
 
 

นายอำนาจ นวลตาล
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายประชัน จันแปลก
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายสัจจา จงเทพ
พนักงานจ้างทั่วไป

         
 
 

นายชาญชัย กระปี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายประมาณ โสภี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายอนุพงษ์ ทองยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป