กองช่าง

         
   
 

   


นายณรงค์ศักดิ์ พรหมสา
ผู้อำนวยการกองช่าง

   
       
 
 

 นายอภิชัย เกศทอง
นายช่างโยธา 4

 

นายไกรวุติ สีสอน
ผู้ช่วยช่างโยธา


 

นายวรวุฒิ แก้วบุดดี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


         
 
 

นายศิริเดช ชมอ้น
พนักงานจ้างทั่วไป


 

นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองพรม
พนักงานจ้างทั่วไป


 

นายครรชิต คำหม่อง
พนักงานจ้างทั่วไป


         
   
   
   

นางสุมาตร คำภูษา
พนักงานจ้างทั่วไป