สำนักปลัด

         
   
 

   

นายวีระ จันทร์เพ็ง

ปลัดเทศบาลตำบล
   
       
   
   
   


นางสาวรรณภา ด้วงทำ

หัวหน้าสำนักปลัด

   
   
   
   

นายระมิน ยี่รัมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นักบริหารงานทั่วไป 6

   
         
 
 

นางประกายแก้ว หาญจกิจรุ่ง
บุคลากร 6ว


 

นางอรุณรัตน์ วิภูนารา
นักพัฒนาชุมชน 6ว


 

นายถวิล จันทะสงคราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


         
 
 

นายวิมล กิตติธรทรัพย์
พนักงานขับรถดับเพลิง


 

นายสันติพงษ์ กองร้อย
พนักงานขับรถดับเพลิง


 

นางพีรดา นนทการ
พนักงานพิมพ์ดีด


         
 
 

นางจิรารัตน์ สุขประเสริฐ
พนักงานส่งเสียงตามสาย


 

นายบุญทัน มาชัน
พนักงานขับรถยนต์


 

นายสนิทวงศ์ กันทอง
พนักงานดับเพลิง


         
 
 

นายวิจิตร จันทร์แปลง
พนักงานขับรถยนต์


 

นางชไมพร สมรูป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


 

นางกาบแก้ว สีหะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


         
 
 

นางสาวอัจฉราพร ภักดีสาร
พนักงานจ้างทั่วไป


 

นายภานุพงษ์ เอนกปัญญากุล
พนักงานจ้างทั่วไป


 

นายพิชยะ อัษฎาวุธวงศกร
พนักงานจ้างทั่วไป