กองการศึกษา

         
   
 

   


นางสาววรรณภา ด้วงทำ
หัวหน้าสำ�นักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

   
       
 
 

นางสาวนภัสสร แป้นแสง
นักวิชาการศึกษา 5

 

นางทับทิม ครูเกษตร
ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

นางอรฐิมา ศรีจริยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

         
     

นางสาวจงรักษ์ กันยัง
พนักงานจ้างทั่วไป

     

นายอานนท์ คำธงไชย
พนักงานจ้างทั่วไป