กองคลัง

         
   
 

   


นางจันทิมา บุญนุ่ม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

   
       
 
 

จ.ส.อ.ศิวัช ศรีจริยา
เจ้าพนักงานพัสดุ 4

 

นางภัสรา ไชยปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ 2

 


นายจักรกฤษณ์ พวงพอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


         
 
 

นางสมพร มาานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 

นางนันฑิยา พวงพอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

นางสาวเดือนเพ็ญ แทนชาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


         
 
 

นางสาวอริศยา พวงพอก
พนักงานจ้างทั่วไปี


 

นางสาววาทินี แก้วแท้
พนักงานจ้างทั่วไป


 

นายสดุดี ศรีดาจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


         
   
   
   

นายสิทธิพร บุญถาวร
พนักงานจ้างทั่วไป