ฝ่ายสภา
     
 
 
 
นายประภาส    ภักดีสาร
ประธานสภาเทศบาลตำบล

 
     
 
 
 
นายทองสา  จำรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบล

 
     
นายพนาวัลย์  ชัยโฉม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1
นายมานพ  บุญคง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1
นายชาญวิทย์  ปรางค์วัฒนานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1
     
นางจงรักษ์    สุขหอม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1
นายพรสิทธิ์    ศรีนุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 2
นายสุเมธ  จงศิริรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต2
     
นายเทียม  จันทร์จอม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต2
นางอุบล  พิดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต2
นางปัญชลีย์    บุญญาถาวร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต2
     
   
นางปริศนา  คงอ่วม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต2