คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นางวาสนา ธีรนิติ
นายกเทศมนตรี
 
     
นางภัทรวดี     ปลั่งศรีทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์    อู่สุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
     
 
นายบุญช่วย    กีเรียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
นางสมถวิล  บัวผัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(กิตติมศักดิ์ )
     
 
 
 
นายสุทธิพงษ์  อัครลาวัณย์
เลขานุการนายก